Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 140/2021 – « α) Έγκριση των μελετών με αριθμ. :4/2021 και 5/2021 με τίτλο: « Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Εορδαίας», και «Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας της Πράξης: « Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Εορδαίας», του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής β) αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 139/2021 – Έγκριση του Φακέλου Έργου με τίτλο : « ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ TOY ΚΤΙΡΙΟΥ 157 ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΓΝΙΤΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ» β) Αποδοχή των όρων συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκριση υποβολής πρότασης του ως άνω έργου στο πρόγραμμα και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤΟ14 με τίτλο αυτής: «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» , στον Άξονα Προτεραιότητας: « Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός »
June 10, 2021
Αρ. Απόφασης Κ.Π. 10/2021 – Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων
June 23, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 140/2021 – « α) Έγκριση των μελετών με αριθμ. :4/2021 και 5/2021 με τίτλο: « Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Εορδαίας», και «Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας της Πράξης: « Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Εορδαίας», του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής β) αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 140/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο