Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 138/2018 – Αποδοχή δωρεάς τριών απορριμματοφόρων από την εταιρία «Trans Adriatic Pipeline AG Greece» , με διακριτικό τίτλο ΤΑΡ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 137/2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΗ» , ορισμός αναδόχου.
October 3, 2018
Αρ. Απόφασης 139/2018 – Έγκριση ή μη των πρακτικών α) διενέργειας- αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων ελαιολοπαντικων & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2018», (ορισμός προσωρινού αναδόχου).
October 3, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 138/2018 – Αποδοχή δωρεάς τριών απορριμματοφόρων από την εταιρία «Trans Adriatic Pipeline AG Greece» , με διακριτικό τίτλο ΤΑΡ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 138/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο