Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 136/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας & Νομικών Προσώπων του για τα έτη 2019-2020 » , προϋπολογισμού 73.195,24 ευρώ με ΦΠΑ- Ορισμός προσωρινών αναδόχων.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 135/2019 – Διαγραφή οφειλών.
January 29, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 137/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο δημοτικό σχολείο της τ.κ. Βλάστης» ,αριθμ μελ 14/2019, προϋπολογισμού 63.000,00 ευρώ ( χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ). Ορισμός προσωρινού αναδόχου.
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 136/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας & Νομικών Προσώπων του για τα έτη 2019-2020 » , προϋπολογισμού 73.195,24 ευρώ με ΦΠΑ- Ορισμός προσωρινών αναδόχων.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 136/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο