Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 136/2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου για την λειτουργία Λουνα Παρκ , κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης έτους 2018.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 135/2018 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας ( μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Κ. Περδικκα», προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ , αριθμ. μελ. 15/2017 , χρηματοδότηση : «Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020» 2018 ΕΠ00510002 ΕΤΠΑ & ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ –MIS5008903. Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης.
October 3, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 137/2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΗ» , ορισμός αναδόχου.
October 3, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 136/2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου για την λειτουργία Λουνα Παρκ , κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης έτους 2018.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 136/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο