Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 134/2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση της ανοικτής ηλεκτρονικής (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ.Κομνηνών Δ.Ε.Βερμίου Δήμου Εορδαίας », αρ μελ6/2014 , προϋπολογισμού 89.000,00 ευρώ

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 133/2018 – Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου για παράσταση σε δίκη
October 3, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 135/2018 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας ( μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Κ. Περδικκα», προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ , αριθμ. μελ. 15/2017 , χρηματοδότηση : «Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020» 2018 ΕΠ00510002 ΕΤΠΑ & ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ –MIS5008903. Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης.
October 3, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 134/2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση της ανοικτής ηλεκτρονικής (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ.Κομνηνών Δ.Ε.Βερμίου Δήμου Εορδαίας », αρ μελ6/2014 , προϋπολογισμού 89.000,00 ευρώ

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 134/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο