Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 133/2019 – Έγκριση πρακτικών α) διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικων & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων», αριθμ μελέτης 11/2019, προϋπολογισμού 512.798,97 ευρώ με ΦΠΑ, ορισμός προσωρινών αναδόχων.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 132/2019 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης ,με τίτλο: « Ενεργειακή μελέτη κατά ΚΕΝΑΚ στα πλαίσια του έργου ανακατασκευής διοικητηρίου πρώην ΑΕΒΑΛ», προϋπολογισμού 31.784,68 ευρώ , χρηματοδότηση μέσω ΕΤΠΑ & ΠΔΕ επιχειρησιακό πρόγραμμα « Ανταγωνιστικότητα , Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και ιδίους πόρους. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης .
January 29, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 134/2019 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 133/2019 – Έγκριση πρακτικών α) διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικων & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων», αριθμ μελέτης 11/2019, προϋπολογισμού 512.798,97 ευρώ με ΦΠΑ, ορισμός προσωρινών αναδόχων.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 133/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο