Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 133/2017 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση δαπανών, τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ έτους 2017.

Accessibility
Κλείσιμο