Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 131/2019 – Έγκριση της υπ’αριθμ 52/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ με θέμα : «Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2020».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 130/2019 – Έγκριση της υπ’αριθμ 16/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ με θέμα : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 »
January 29, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 132/2019 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης ,με τίτλο: « Ενεργειακή μελέτη κατά ΚΕΝΑΚ στα πλαίσια του έργου ανακατασκευής διοικητηρίου πρώην ΑΕΒΑΛ», προϋπολογισμού 31.784,68 ευρώ , χρηματοδότηση μέσω ΕΤΠΑ & ΠΔΕ επιχειρησιακό πρόγραμμα « Ανταγωνιστικότητα , Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και ιδίους πόρους. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης .
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 131/2019 – Έγκριση της υπ’αριθμ 52/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ με θέμα : «Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2020».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 131/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο