Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 130/2021 – Έγκριση ή μη εξειδίκευσης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την διοργάνωση εκδήλωσης εθελοντικής αιμοδοσίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 129/2021 – Έγκριση ή μη εξειδίκευσης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την διοργάνωση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
June 10, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 131/2021 – Έγκριση ή μη τροπ/σης εν μέρει των όρων διακήρυξης και των συνοδών τευχών της προμήθειας των Υποέργων 2ο και 4ο με τίτλο: «Προμήθεια κάδων για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας» της πράξης με τίτλο: «Δράσεις βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας» με κωδικό ΟΠΣ MIS: 50308797 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
June 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 130/2021 – Έγκριση ή μη εξειδίκευσης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την διοργάνωση εκδήλωσης εθελοντικής αιμοδοσίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 130/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο