Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 130/2019 – Έγκριση της υπ’αριθμ 16/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ με θέμα : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 »

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 129/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών & αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφοπλακας μονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαίδας», προϋπολογισμού 365.000,00 ευρώ (ΦΠΑ), χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ Σχολείων. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.
January 29, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 131/2019 – Έγκριση της υπ’αριθμ 52/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ με θέμα : «Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2020».
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 130/2019 – Έγκριση της υπ’αριθμ 16/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ με θέμα : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 »

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 130/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο