Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 128/2021 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: « Βελτίωση – ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας (Β’ΦΑΣΗ)», αριθμ μελ.8/2020, προϋπολογισμού 1.560.000 ευρώ, χρηματοδότηση ΕΑΠ, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 127/2021 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Έργα συντήρησης εσωτερικής οδοποιίας στην Κρυοβρυση », αριθμ μελ. 18/2018 , προϋπολογισμού 74.350 ευρώ, χρηματοδότηση CLLD-LEADER του ΠΑΑ, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.
June 9, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 129/2021 – Έγκριση ή μη εξειδίκευσης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την διοργάνωση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
June 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 128/2021 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: « Βελτίωση – ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας (Β’ΦΑΣΗ)», αριθμ μελ.8/2020, προϋπολογισμού 1.560.000 ευρώ, χρηματοδότηση ΕΑΠ, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 128/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο