Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 115/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣ ΙΙ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 114/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου», αριθμ μελ. 12/2020 , προϋπολογισμού 2.123.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση
June 9, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 116/2021 – Έγκριση ή μη σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Εορδαίας και της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε με θέμα : «Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος Κυκλικής Διαχείρισης Αστικών Υγρών Αποβλήτων στις Π.Ε Κοζάνης και Φλώρινας» και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής. Τροπ-ση της 33-2021 ΑΟΕ.
June 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 115/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣ ΙΙ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 115/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο