Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 115/2020 – Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας: « Οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδιών χαρών του Δήμου Εορδαίας» (ομάδα α’& β΄)

Accessibility
Κλείσιμο