Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 114/2020 – Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο με τίτλο: «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Βλαστης»

Accessibility
Κλείσιμο