Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 114/2018 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 982,90 ευρώ από τον ΚΑE 10.6012.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση της δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 113/2018 – Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας» , αριθμ μελέτης 30/2017, προϋπολογισμού 161.200,00 ευρώ .
July 23, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 115/2018 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής ηλεκτρονικής (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης , για το έργο: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ.Κομνηνων Δ.Ε.Βερμιου Δήμου Εορδαίας », αρ μελ6/2014 , προϋπολογισμού 89.000,00 ευρώ.
July 26, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 114/2018 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 982,90 ευρώ από τον ΚΑE 10.6012.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση της δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 114/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο