Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 107/2017 – Κατάρτιση όρων φανερής-προφορικής-πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου 570 τ.μ που αποτελεί τμήμα του υπ΄αρίθμ 11680 αγροτεμαχίου

Accessibility
Κλείσιμο