Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 106/2019 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο δημοτικό σχολείο της τ.κ. Βλάστης» ,αριθμ μελ 14/2019, προϋπολογισμού 63.000,00 ευρώ ( χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ), συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 105/2019 – Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
November 27, 2019
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 107/2019 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, του έργου: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνάσιου Πτολεμαίδας» ,αρ.μελ 1/2019 , προϋπολογισμού 511.500,00 ευρώ ( χρηματοδότηση ΣΑΕΠ ), συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.
November 27, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 106/2019 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο δημοτικό σχολείο της τ.κ. Βλάστης» ,αριθμ μελ 14/2019, προϋπολογισμού 63.000,00 ευρώ ( χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ), συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 106/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο