Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 10/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα απόσυρσης υποβληθείσας προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου»

Accessibility
Κλείσιμο