Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 101/2020 – Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΠΕΡΔΙΚΚΑ»

Accessibility
Κλείσιμο