Αρ. Απόφασης ΟΕ 152/2017 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: « Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερου» αρ μελ 16/2017, προϋπολογισμού 120.000,00 ευρω.

Αρ. Απόφασης ΟΕ 150/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών (στάδιο προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας.
September 12, 2017
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 229/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης ΟΕ 152/2017 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: « Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερου» αρ μελ 16/2017, προϋπολογισμού 120.000,00 ευρω.

Αρ. Απόφασης ΟΕ 152/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο