Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 94/2019 – Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την υπ’ αριθ. 13022/19-04-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-04-2018) και αποδοχή του ποσού των 800.000,00 €, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων από το Υπουργείο Εσωτερικών από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», για την εκτέλεση του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα Δ.Κ. Πτολεμαϊδας».

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 93/2019 – Έκγριση δαπάνης σε εκτέλεση της 542/2017 Απόφασης Εφετείου Θεσσαλονίκης
November 29, 2019
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 95/2019 – Αποδοχή Όρων της Απόφασης ένταξης της Πράξης του έργου “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ από το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης « ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου.
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 94/2019 – Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την υπ’ αριθ. 13022/19-04-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-04-2018) και αποδοχή του ποσού των 800.000,00 €, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων από το Υπουργείο Εσωτερικών από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», για την εκτέλεση του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα Δ.Κ. Πτολεμαϊδας».

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 94/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο