Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 9/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση Περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Πύργων» με αριθμό μελέτης 15/2016.

Accessibility
Κλείσιμο