Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 85/2018 – Αποδοχή οφειλής της υπό εκκαθάρισης Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΑΝΔΕΠ

Accessibility
Κλείσιμο