Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 8/2019 – Αποδοχή ποσού 24.799,01 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το έργο « Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδας»

Accessibility
Κλείσιμο