Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 77/2020 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή σχετικών συμβολαίων με την ΔΕΔΔΗΕ

Accessibility
Κλείσιμο