Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 73/2021 – Καθορισμός τιμής μονάδος για τμήμα δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Ελευθεριάδη (1/21 πράξη τακτοποίησης

Accessibility
Κλείσιμο