Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 72/2020 – Συναίνεση ΔΣ για χορήγηση αδείας για εκτέλεση εργασιών εκσκαφής αναζήτησης θησαυρού στην Κοινότητα Βλάστης

Accessibility
Κλείσιμο