Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 71/2019 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών ( Τακτοποιητικού ) για το έργο Κατασκευή Ποτίστρων στην Τ.Κ. Ερμακιάς

Accessibility
Κλείσιμο