Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 70/2019 – Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών ( Τακτοποιητικού ) για το έργο « Συντήρηση 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας » αριθμ. μελέτης 26/2016.

Accessibility
Κλείσιμο