Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 69/2019 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών ( τακτοποιητικός ) για το έργο «Κατασκευή Φρεατίων και λειτουργία Δικτύου Ύδρευσης στο ΤΔ Ανατολικού »

Accessibility
Κλείσιμο