Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 69/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο