Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 68/2019 – Έγκριση 1υ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών για το έργο «Ασφαλτόστρωση Αύλειου Χώρου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας»- Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2019

Accessibility
Κλείσιμο