Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 67/2019 – Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου Συντήρηση Πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο