Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 6/2020 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 για την εκτέλεση του έργου Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων Παιδικού Σταθμού Νοσοκομείου

Accessibility
Κλείσιμο