Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 61/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου Ανακατασκευή περίφραξης Κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού

Accessibility
Κλείσιμο