Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 60/2019 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και Αντιδημάρχων και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης

Accessibility
Κλείσιμο