Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 54/2018 – Λήψη απόφασης για τη συνέχιση λειτουργίας τμήματος Μαιευτικής των ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας που λειτουργεί στην πόλη μας και διεκδίκηση Σχολών Επιστημών Υγείας

Accessibility
Κλείσιμο