Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 43/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα».

Accessibility
Κλείσιμο