Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 4/2019 – Αναδοχή χρέους της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Αθλητισμού ( Δ.Ε.Α.Π.) Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2019

Accessibility
Κλείσιμο