Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 357/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΦΟΥΦΑ αριθμ. μελέτης 26/2006

Accessibility
Κλείσιμο