Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 35/2020 – Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Δημοτικής επιχείρησης Αθλητισμού ( ΔΕΑΠ ) και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε Ευθύνη

Accessibility
Κλείσιμο