Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 350/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων

Accessibility
Κλείσιμο