Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 335/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου για το έργο « Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Κομνηνών ΔΕ Βερμίου» Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο