Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 332/2018 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Διάταξη Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Ερμακιάς

Accessibility
Κλείσιμο