Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 331/2019 – Ορισμός Επιτροπών παραλαβής για τις εργασίες αποχιονισμού οδών – κοινοχρήστων χώρων Δήμου Εορδαίας , κατ΄ εφαρμογή του Ν.4412/2016

Accessibility
Κλείσιμο