Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 327/2019 – Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης Ακινήτου στην ΤΚ Εμπορίου

Accessibility
Κλείσιμο