Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 323/2019 – Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» με τίτλο «Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ)».

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 322/2019 – Έγκριση σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΕ για την συμμετοχή στο πρόγραμμα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δράσεις Προστασίας των υδάτων της ΔΕΥΑ Εορδαίας», στον Άξονα Προτεραιότητας «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του προγράμματος αυτού, αναφορικά με τη «Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας / Δράσεις προστασίας των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα» στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ. 2863/11-09-2019 Πρόσκλησης 105 και υπογραφή προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Εορδαίας για την διάθεση τεχνικού προσωπικού.
January 28, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 324/2019 – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2019 για την εκτέλεση του έργου Συντήρηση 3ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας
January 28, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 323/2019 – Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» με τίτλο «Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ)».

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 323/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο