Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 318/2017 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΠΔΜ για το έργο Επισκευή Συντήρησης Δρόμου Από Προάστιο προς Ασβεστόπετρας

Accessibility
Κλείσιμο