Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 310/2019 – Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 334/2016 προγενέστερης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στην πράξη: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση»με κωδικό ΟΠΣ5002212, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» ενόψει των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020» , λόγω οψιγενών συνθηκών»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 309/2019 – Έγκριση της υπ’αριθ. 45/2018 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης σχετικά με την «Καταστροφή άχρηστου υλικού του Δημοτικού Σχολείου Ανατολικού» και της υπ.αριθμ 46/2019 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης σχετικά με την «Καταστροφή άχρηστου υλικού του Νηπιαγωγείου Ανατολικού».
January 28, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 311/2019 – Έγκριση 4ης Παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου «Βελτίωση – Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως» με αριθμό μελέτης 24/2017.
January 28, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 310/2019 – Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 334/2016 προγενέστερης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στην πράξη: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση»με κωδικό ΟΠΣ5002212, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» ενόψει των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020» , λόγω οψιγενών συνθηκών»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 310/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο