Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 283/2019 – Συναίνεση ΔΣ για την παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης του Δημοσίου αγροκτήματος Καρυοχωρίου στην Εταιρεία Σ Μεντεκίδης ΑΕ για ανόρυξη βιοτεχνικής γεώτρησης.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 282/2019 – Αποδοχή των πράξεων ένταξης στο « Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD-LEADER” του ΠΑΑ 2014-2020, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: « Στήριξη υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) »ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωρίων σε αγροτικές περιοχές»
January 24, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 284/2019 – Συναίνεση ΔΣ για την τμηματική οριοθέτηση ρεμάτων στην περιοχή Καγκέλια της ΤΚ Βλάστης του Δήμου Εορδαίας.
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 283/2019 – Συναίνεση ΔΣ για την παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης του Δημοσίου αγροκτήματος Καρυοχωρίου στην Εταιρεία Σ Μεντεκίδης ΑΕ για ανόρυξη βιοτεχνικής γεώτρησης.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 283/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο